Algemene Voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Club Étoile. De algemene voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk.

1. Definities

 1. Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”): Op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten via www.clubetoile.nl zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst.
 2. Onderneming: clubetoile.nl (hierna te noemen Club Étoile) is handelsnaam van Club Étoile en is een winkel die online kleding en aanverwante artikelen door ‘koop op afstand’ aanbiedt aan consumenten.
 3. Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
 4. Overeenkomst: een overeenkomst op afstand tussen Club Étoile en de consument.

Identiteit van de ondernemer

Club Étoile
Nieuwe Rijn 13
2313 JC Leiden

KVK nr: 84660422
BTW nr: NL003997654B39

info@clubetoile.nl

2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Club Étoile en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en de consument;
 2. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.clubetoile.nl zijn deze voorwaarden steeds van toepassing;
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze website ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard;
 4. Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen;
 5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Club Étoile erkend.

3. Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand na acceptatie van uw bestelling door Clube Etoile. De onderneming behoudt het recht een bestelling niet te accepteren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien dit van toepassing is, zal de klant, met vermelding van reden, binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling per mail op hoogte worden gesteld. Indien hierbij een betaling reeds verricht is, zal deze uiteraard worden teruggestort op de bankrekening vanwaar de betaling is voldaan.

4. Prijzen

 1. Alle aanbiedingen van Club Étoile zijn vrijblijvend. Alle prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maakt.
 2. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via de website gecommuniceerd;
 3. Alle prijzen en aanbiedingen zijn onder voorbehoud van invoer-, verschrijvings- of drukfouten. Voor de gevolgen van deze fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt.

5.Betalingen

 1. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.
 2. Betaling kan worden gedaan op verschillende wijzen zoals hieronder vermeld en aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een consument kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten;
 3. iDeal: Als u bankiert via internet o.a. de ABN-AMRO, ING, Rabobank, kunt u via onze site uw bestelling op een veilige manier elektronisch betalen. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalen via internetbankieren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van iDeal;
 4. Direct en online door middel van creditcardbetaling (VISA, Maestro en Mastercard). Uw betaling wordt online geautoriseerd, zodat u direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Voor betalingen met creditcard worden geen extra kosten berekend;
 5. Na uw bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzending. Na ontvangst van uw gehele betaling verzenden wij uw bestelling. Wanneer er gebruikt is gemaakt een kortingscode of tegoedbon als zijnde betaling kan hier geen restitutie op worden gegeven en kan de korting niet opnieuw worden uitgegeven. De kortingscode, cadeaukaart of andere tegoedbonnen kunnen nimmer ingewisseld worden voor geld.

6. Verzending & Levering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen en producten.
 2. De plaats van levering geldt het adres wat u aan Club Étoile kenbaar heeft gemaakt.
 3. Alle artikelen uit de online shop zijn uit voorraad leverbaar. Helaas kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, wij zullen de consument in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen;
 4. Club Étoile streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen 1 tot 5 werkdagen, na ontvangst van de gehele betaling, te verzenden naar het door u aangegeven afleveradres. Mocht de levertermijn om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan via e-mail een bericht.
 5. De bestelling moet uiterlijk 14 dagen na opdracht zijn geleverd bij de consument. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 14 dagen te leveren wordt de consument daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht de bestelling kosteloos te annuleren;
 6. Indien een levertijd, om welke reden dan ook, niet gerealiseerd kan worden, geeft dit u niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet- nakoming van enige verplichting welke voor u uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overkomst mocht voortvloeien. In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending geheel voor rekening van de consument;
 7. Leveringen in gedeelte is toegestaan.
 8. Aan de leveringsplicht van Club Étoile zal zijn voldaan zodra de levering eenmaal is aangeboden;
 9. Indien u uw pakket, na afleverpogingen bij het pick-up punt dient op te halen, en dit gebeurt niet, wordt het pakket naar ons retour gestuurd. Het aankoopbedrag zullen wij minus de verzendkosten terug aan u overmaken. Daarnaast zijn retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending geheel voor rekening van de consument;
 10. Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Het kan echter voorkomen dat er kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid.
 11. Club Étoile is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade.

7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over op de consument, indien deze laatste al hetgeen hij schuldig is aan Club Étoile op grond van de ter zake geleverde producten gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan.

8. Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Indien er sprake is van een consumentkoop, overeenkomstig de Wet verkopen of Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde artikelen binnen een periode van 14 kalenderdagen, zonder opgaaf van reden, te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde artikelen voor de eerste keer op het opgegeven afleveradres worden aangeboden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer door middel van het sturen van een e-mail naar: info@clubetoile.nl. Waarin hij ten minste vermeld: a. de reden van het gebruik maken van zijn herroepingsrecht b. het bestelnummer van de order c. de producten en/of diensten waarvoor hij zijn herroepingsrecht wilt gebruiken. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. De consument draagt de rechtstreekste kosten van het terugzenden van het product.
 5. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag, aankoop en verzendkosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 6. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 7. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.
 8. Indien de klant na afloop van de in lid 1 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

9. Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals hieronder omschreven . De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 6. voor losse kranten en tijdschriften;
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 8. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

10. Ruilen & Retourneren

 1. Wij doen er alles aan om u via onze website te informeren over de artikelen. Mocht u desondanks een artikel zonder opgave van reden niet wensen af te nemen, dan heeft u het recht het product binnen 30 werkdagen na ontvangst van de bestelling terug te sturen.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn recht tot ruiling maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan de Club Étoile retourneren, conform de door de Club Étoile verstrekte redelijke en duidelijke instructies;
  • Het artikel dient binnen 30 dagen na ontvangst retour bij ons te zijn binnengekomen
  • Artikelen mogen niet gedragen / gebruikt / gewassen zijn
  • Het artikel beschadigd is of wanneer u heeft geprobeerd de schade/ het gebrek zelf te herstellen
  • Artikelen verkeren in originele staat en/of verpakking inclusief tag
  • Oorbellen mogen niet retour (i.v.m. hygiënische redenen)
  • Slips & badkleding mogen niet retour (i.v.m. hygiënische redenen)
  • Artikelen met make-up vlekken kunnen niet retour worden gestuurd
 3. Club Étoile accepteert uitsluitend retouren/ruilingen waarvoor de instructies zijn gevolgd. Retouren/ruilingen die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen worden niet geaccepteerd. U dient te bewijzen dat de geleverde artikelen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
 4. Consument is zelfverantwoordelijk voor het retour sturen van het/de artikel(en).
 5. De kosten van het retourneren komen voor rekening van de consument, tenzij anders is overeengekomen. U dient de retouren voldoende te frankeren, wij zullen uw retourzending niet in ontvangst nemen wanneer deze onvoldoende is gefrankeerd.
 6. U bent zelfverantwoordelijk voor de retour gezonden artikelen. Indien beschadigingen zijn opgetreden als gevolg van ondeugdelijke verzendverpakking of indien het poststuk onvoldoende gefrankeerd is, behouden wij het recht de retourzending te weigeren.
 7. Uw retourzending zal na ontvangst van de goederen per e-mail worden bevestigd. Het aankoopbedrag van de retour storten wij binnen 14 werkdagen terug op de rekening.

11. Klachten

 1. Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@clubetoile.
 2. Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Indien u een klacht heeft over een artikel wat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen. Dit kunt u doen door een email te sturen naar info@clubetoile.nl.
 3. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde artikelen te inspecteren en daarbij gebleken gebreken, onvolmaaktheden of beschadigingen binnen 2 dagen na ontvangst te melden. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dan dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kunt u doen door een email te sturen naar info@clubetoile.nl.
 4. Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden, zoals u die ontvangt bij het aanmelden van uw klacht, exact te worden gevolgd.
 5. Artikelen waarvan een fout, beschadiging of onvolmaaktheid is geconstateerd, en welke zonder melding daarvan retour worden gestuurd, worden niet door Club Étoile geaccepteerd.

12. Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  1. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  2. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 13. Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapotgaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurd waardoor je aanspraak kunt maken op garantie. Wij bieden 30 dagen garantie na aankoop van het product. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging. Vul het contactformulier in en we komen zo snel mogelijk bij je terug met een oplossing.

14. Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Club Étoile en van het personeel en de producten van Club Étoile voor alle schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Club Étoile is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij de uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
 2. Club Étoile aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de artikelen.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Club Étoile jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Club Étoile verschuldigd is.


15. Overmacht

 1. Club Étoile heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Club Étoile gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Club Étoile kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

16. Auteursrechten

 1. Alle foto’s, teksten, illustraties, en andere werken op onze website zijn “werken” in de zin van de Auteurswet en de bijkomende auteursrechten komen toe aan Club Étoile. Het overnemen van deze werken is verboden tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.
 2. Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc.; gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Club Étoile gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 3. Elke onrechtmatige inbreuk op de auteursrechten van Club Étoile zal vervolgd worden.

17. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede tussen Club Étoile en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen welke niet zonder tussenkomst van een rechter kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd bij een door Club Étoile aan te wijzen rechtbank.

18. Vragen, klachten of opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk e-mail contact met ons op te nemen.

Club Étoile
E: info@clubetoile.nl
W: www.clubetoile.nl

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming.

Club Étoile

0
  0
  Winkelmandje
  Je mandje is leegVerder winkelen